Báo cáo liên kết bị lỗi hoặc tính năng không hoạt động cho Admin